Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

I forbindelse med Aarhus Universitets bibliotekers bestræbelser på at imødekomme forskernes behov for services, er der udarbejdet en rapport på baggrund af interviews med 10 repræsentanter for netop denne brugergruppe. Ambitionen med undersøgelsen er, at forøge bibliotekets kendskab til forskernes anvendelse af referencehåndteringsværktøjer, for derigennem at tilpasse deres services på området. Projektet blev gennemført ved hjælp af midler fra DEFF.

Formålet med nærværende undersøgelse er at indsamle viden om, hvordan forskere håndterer deres kilder i forbindelse med deres arbejde. At få et indblik i hvordan forskerne konkret håndterer referencer samtidig med, at forskerne får et indblik i, hvad vi eventuelt vil kunne bidrage med og tilbyde af services i forbindelse med arbejdet med referencehåndtering. Ved at udbrede kendskabet til bibliotekernes viden om referencehåndtering vil bibliotekerne kunne “få flere kunder i butikken” i form af forskere.

De 10 respondenter kommer fra forskellige fagområder og deres undervisnings- og vejledningsforpligtigelser varierer ligeledes meget. Men selvom antallet af respondenter er for småt til at generalisere ud fra, repræsenterer de dog et bredt udsnit af gruppen af forskere på universitetet. Dog er der ingen fra fx de naturvidenskabelige fag.

Rapporten konkluderer, at forskerne er meget individuelle i deres måde at håndtere referencer på. Kun få af brugerne af deciderede værktøjer, har hørt om dem fra biblioteket. Nogle bruger Words indbyggede reference facilitet.

De forskere, der anvender et referenceværktøj, anvender det til forskellige formål og på forskelligartet vis. Det relaterer sig alt sammen til hvordan forskerne er blevet introduceret til det pågældende værktøj, hvilke funktioner, de har fået vist, hvad deres eget temperament “tillader” og hvor langt deres viden rækker, hvad disse værktøjer angår. Derfor kan det for bibliotekerne være en større opgave at skulle skræddersy introduktionsforløb eller opdateringsforløb, der matcher alle forskere. Igen er det meget individuelt, hvilket behov forskerne har – hvis de overhovedet føler, de har et behov for eksempelvis en opdatering.”

Rapporten giver ikke nogle svar på hvordan biblioteket kan række ud til forskerne, men lægger op til et samarbejde bibliotekerne imellem: ”AU bibliotekerne bag projektet vil gerne sætte fokus på referencehåndtering blandt forskere og skabe en dialog omkring hvordan biblioteket bedst understøtter denne brugergruppe i referencehåndtering. Vi vil gerne videndele om, hvordan man gør rundt omkring på universiteter og andre uddannelsescentre og tage udgangspunkt i et inspirationskatalog, der er et produkt af nærværende undersøgelse.

Der nævnes dog nyhedsbreve og kurser rettet mod forskere og sekretærer, ligesom man foreslår en ordning, hvor bibliotekaren får en ”coach”-lignende rolle i forhold til et forskningsprojekt med ansvar for søgning og referencehåndtering. Herudover lægger forfatterne op til et samarbejde forskningsbibliotekerne imellem med udgangspunkt i denne undersøgelse, som tænkes præsenteret ved et road-show, hvor man kan trække på det inspirationskatalog, som er udarbejdet.


Læs eller download rapporten fra rapportarkivet