Kommissorium

Kommisorium for FFUs Kontaktgruppe for Biblioteksinfrastruktur

 

Baggrund

FFUs Kontaktgruppe for Biblioteksinfrastruktur er etableret efter aftale med:

  • DFFU – Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
  • FC – Forskningsbibliotekernes Chefkollegium
  • LSF – Lederforum for Special- og Forskningsbiblioteker
  • Professionshøjskolernes Biblioteksledernetværk
  • GAEB (Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteksforening)

Formål

FFUs Kontaktgruppe for Biblioteksinfrastruktur skal sikre koordinering og facilitering af samarbejdet partnerne imellem med fokus på den nationale infrastruktur (DanBib, Netpunkt, bibliotek.dk, lånesamarbejde m.v.).

Kontaktgruppen vil også have en særlig fokus på en række af de vigtigste aktører i relation til gruppens interessefelt, herunder KOMBIT,  DBC og SLKS, og kan således behandle alle fælles spørgsmål, som bliver aktuelle i relation til gruppens interessefelt.

 

FFU’s Kontaktgruppe for Biblioteksinfrastruktur skal aktivt agere i forhold til følgende mål:

  • Bidrage til at sikre et ligeværdigt samarbejde mellem bibliotekerne i Danmark
  • Varetage medlemmernes fælles interesser i forhold til interessefeltet
  • Sikre en fælles faglig stærk repræsentation for medlemmerne
  • Sikre relevante høringsforslag og ideoplæg

Organisering & arbejdsform

Kontaktgruppen fungerer som kontaktforum mellem medlemmerne og fungerer konsensusbaseret.

Møder afholdes efter behov, men med en forventet kadence på ca. 3 fysiske møder om året. Mellem møderne arbejdes der mailbaseret evt. suppleret med telefon/videomøder.

Der udpeges en koordinator blandt medlemmerne, der sikrer mødeindkaldelse, mødereferater m.v.. De praktiske opgaver fordeles efter aftale i kontaktgruppen

FFU-kontaktgruppen kan efter behov arrangere workshops om specifikke emner.

Medlemmernes deltagere i relevante bibliotekspolitiske fora kan bruge kontaktgruppen som baggrundsgruppe.