Redaktionelle retningslinjer

Redaktionelle retningslinjer, REVY 2021

REVY udgives af DFFU og udkommer 4 gange årligt. Bladet optager faglige og bibliotekspolitiske artikler og indlæg af interesse for fag- forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

Artiklerne

REVY’s læsere har, over en bred kam, en ansættelse ved eller interesse for fag- forsknings- og uddannelsesbibliotekerne tilfælles, men afspejler derudover en bred vifte af faglige interesser og uddannelsesretninger. Redaktionen vil i sin udvælgelse og vurdering af artiklerne lægge vægt på deres relevans for målgruppen samt at de er velskrevne, gennemarbejdede og læseværdige.

REVY optager indlæg på dansk, norsk, svensk og engelsk. Artiklernes længde aftales med redaktionen. Referater fra konferencer, rejser mv. skal indeholde refleksioner over arrangementets faglige indhold. Personalia (stillingsskift, nekrologer mv.) optages efter redaktionens skøn. Indlæg af denne kategori kræver, at personen er kendt i vide kredse. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlægget.

Oplysninger om foreningens egne arrangementer bringes i bladet, men kan forkortes efter redaktionens skøn. Andre foreningers/udbyderes arrangementer bringes i bladet, men kan forkortes efter redaktionens skøn.

Redaktionen har som målsætning at indgå i et tæt samarbejde med forfatterne om at få tilpasset de trykte artikler, således at tidsskriftets målsætning opfyldes bedst muligt

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i artiklen og rubrik, men forfatteren får altid det endelige resultat til godkendelse inden tryk.

Hvem kan bidrage?

Alle, uanset ansættelses- eller uddannelsesmæssige baggrund, kan bidrage med artikler, hvis redaktionen finder emnet relevant og artiklen af tilpas formidlingsmæssig kvalitet.

Publicering
REVY udgives fysisk såvel som online. Fysisk i et oplag på 1.100. Bladet bringes til alle medarbejdere på medlemsbibliotekerne. REVY udgives med open source publiceringsprogrammet “Open Journal System” med CBS Library som host.

Manuskriptvejledning

Artikellængde: Aftales med redaktionen. En normal REVY-side uden billede svarer til 4000 tegn (inkl. mellemrum).

Format: Artiklen sendes pr. e-mail som et vedhæftet word-dokument, skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12, dobbelt linjeafstand.

Forfatteroplysninger: Navn, e-mail, evt. stilling og arbejdsplads på artiklens forfatter(e) skrives øverst i artiklen.

Billedmateriale: Alle artikler skal som udgangspunkt følges af mindst ét billede og/eller en illustration. Husk fotocredit (navnet på fotografen). Billedernes opløsning skal være minimum 200 dpi. Andet, der kan supplere artiklens indhold, er også yderst velkomment. Især hvis indholdet ikke er ophavsretligt beskyttet.

08. februar 2021

[email protected]