Retningslinjer

Læs også

Retningslinjer

I henhold til vedtægter for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker § 10 kan der inden for foreningens rammer oprettes fora til varetagelse af særlige opgaver og aktiviteter på områder, hvor der skønnes at være et særligt behov. På denne baggrund har DFFU’s bestyrelse fastsat følgende retningslinjer for foraenes virksomhed:

Formål

1. DFFU’s fora skal fremme DFFU’s formål

  • gennem erfaringsudveksling om og drøftelse af spørgsmål af faglig relevans for foreningens genstandsfelt.
  • ved at følge og forholde sig til udviklingen nationalt og internationalt.
  • ved at skabe debat og engagement.
  • ved formidling af information vedrørende forummets område gennem afholdelse af konferencer, seminarer eller netværksmøder samt publiceringer i foreningens tidsskrift REVY.

Bestyrelsen

2. Forummet vælger en bestyrelse på indtil syv medlemmer – heraf to suppleanter, der kan deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.

Stk. 2. Bestyrelsen leder forummets arbejde og varetager herunder tilrettelæggelse og afholdelse af forummets aktiviteter samt opfølgning herfra i DFFU-regi.

3. Fora-bestyrelserne er selvsupplerende, og finder sine medlemmer blandt DFFU’s medlemsinstitutioner.

Stk. 2. Fora-bestyrelserne annoncerer årligt via Forskbib-listen om mulighederne for indtrædelse i bestyrelserne.

Stk. 3. Fora-bestyrelserne annoncerer årligt via Forskbib-listen om bestyrelsens sammensætning for det kommende år.

Stk. 4. Der tilstræbes repræsentation fra forskellige bibliotekstyper samt fra de enkelte landsdele.

Stk. 5. Det tilstræbes, at der ikke sidder flere medlemmer fra samme bibliotek i bestyrelsen.

4. Bestyrelsens medlemmer tilgår bestyrelsen for 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 2. DFFU’s bestyrelse kan udpege et medlem til forumbestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og evt. sekretær og kasserer.

5. Afvigelser fra ovenstående retningslinjer kræver dispensation fra DFFU’s bestyrelse.

Kontakt til DFFU

6. Det påhviler bestyrelsen at holde DFFU’s bestyrelse løbende orienteret om sit sagsområde.

Stk. 2. Forumbestyrelsen afgiver en kort rapport til DFFU’s bestyrelse om sit arbejde. Det sker ved formandsmøderne i maj og november. DFFU’s bestyrelse indkalder til disse møder.

Stk. 3. Et forum eller dens bestyrelse kan ikke tegne DFFU uden særskilt bemyndigelse fra DFFU’s formandsskab.

7. DFFU støtter fora-bestyrelsernes virksomhed ved et årligt driftstilskud samt ved bistand fra DFFU’s kasserer og sekretariat i forbindelse med afholdelse af arrangementer og øvrige fora-aktiviteter. Derudover ved at sikre spalteplads til publicering i REVY.

Stk. 2. Bestyrelsen bærer selv ansvaret for tilrettelæggelse og finansiering af sit arbejde.

(13. maj 2016)