FORA | FLIP’D

Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik

FLIP’Ds primære mål er at styrke og udbrede interessen for de undervisnings- og læringstilbud, som fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne tilbyder deres brugere – studerende, undervisere, forskere og andre ansatte. Vi henvender os til medlemmer af DFFU med faglig interesse og arbejdsopgaver inden for dette område.

Arrangementer

FLIP’D arrangerer konferencer og temadage med fokus på netværk og strategiske partnerskaber med fag- og forskningsbibliotekernes moderinstitutioner. Emnerne er dagsaktuelle, hvor der fokuseres på både pædagogiske og didaktiske metoder og samt det biblioteksfaglige indhold. Indholdet kan være plagiering, forskningsintegritet, akademisk håndværk, digitale forskningsværktøjer, support og sociale medier i akademisk kontekst. Metoderne følger de aktuelle trends, der bliver anvendt i moderinstitutionernes generelle undervisning. Det tilstræbes, at der afholdes en konference hvert andet år. Det tilstræbes yderligere, at der afholdes en temadag i de år, hvor der ikke afholdes konference. Vi samarbejder også gerne med andre fora omkring konferencer og temadage.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af op til 7 personer samt evt. 1-2 suppleanter, som er på valg hvert andet år. Genudpegning kan finde sted. Evt. suppleanter vælges for et år ad gangen. Medlemmerne repræsenterer så vidt muligt forskellige landsdele og institutioner under DFFU. Bestyrelsen tilstræber i øvrigt en jævn fordeling mellem erfarne og nye medlemmer, så viden og historik ikke går tabt. Forummet er i princippet selvsupplerende, og der gennemføres ikke nødvendigvis valghandlinger. Der gøres opmærksom på evt. valg via Forskbib-listen. Du er altid velkommen til at kontakte formanden, hvis du har interesse i bestyrelsesarbejdet.
FLIP’D følger DFFUs generelle retningslinjer for foraer. To gange årligt aflægger formanden en kort rapport om forummets arbejde til DFFUs formandsmøder. Formanden er desuden repræsenteret i NordINFOLITs bestyrelse. Udvalgte indsatsområder formidles og offentliggøres så vidt muligt i REVY eller på DFFUs hjemmeside.
Bestyrelsen mødes 4-5 gange årligt, dog oftere ved afholdelse af konference eller temadag. Mødeindkaldelse og dagsorden udsendes af det medlem, der faciliteter mødet, senest en uge før. Mødefacilitatoren er mødeleder. Første punkt på dagsordenen er placering af næste møde. Referat tages af næste mødefacilitator og sendes til bestyrelsens medlemmer kort efter afholdt møde.

Bestyrelse

Joshua Kragh Amudzidis-Bruhn (formand)

På valg I ulige år

CBS Library | 3815 3725 | [email protected]

Søren Davidsen

På valg I ulige år

Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek | 2344 5464 | [email protected]

Solveig Sandal Johnsen

På valg I ulige år

AUL, Aarhus - Det Kgl. Bibliotek | 9135 6476 | [email protected]

Charlotte Wind

På valg I lige år

Aalborg Universitetsbibliotek | 9940 3852 | [email protected]

Karl Weis-Fogh

På valg I lige år

AUL, Emdrup - Det Kgl. Bibliotek | 9135 6487 | [email protected]

Simon Papousek

På valg I lige år

Forsvarsakademiets Videnscenter | 2555 2207 | [email protected]

Maria Viftrup Schneider

På valg I lige år

VIA Biblioteker | 8755 1670 | [email protected]

Kirstine Blauenfeldt

På valg I ulige år

Cphbusiness | 2244 3937 | [email protected]

Arrangementer og kurser

Nyhedsfeed for fora

Lidt om FLIP’D

Joshua: Jeg er en del af underviserteamet på CBS og er derfor meget optaget af, hvordan biblioteket bedst møder studerende og forskere, og hvordan færdigheder knyttet til biblioteksbenyttelse kan blive en naturlig del af studerendes akademiske profil. Jeg har desuden en særlig interesse for plagiering og dens årsager samt naturligvis for at finde løsninger, der kan reducere antallet af studerende, der kommer galt af sted i den forbindelse.

Karl: Jeg har været ansat som Informationsspecialist på AU Library Emdrup (DPU) siden april 2022. Her arbejder jeg som Kontaktbibliotekar for Uddannelsesvidenskab og i den forbindelse med undervisning i informationskompetencer på tværs af uddannelsesniveau. Mit håb er, at jeg med min deltagelse i FLIP’D vil kunne være med til at udvikle og videreudvikle på de eksisterende undervisningstilbud på tværs af universitetsbibliotekerne.

Solveig: Jeg arbejder som bibliotekar ved AU Library, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus, og sidder ved Business and Social Sciences med primært med studerende og forskere fra jura som område. Jeg underviser i juridisk informationssøgning, både som tilstedeværelses-undervisning og e-læring. Desuden arbejder jeg med kildehåndtering, god citationspraksis og referenceværktøjer, og jeg er optaget af at gøre de studerende mere selvhjulpne i forhold til litteratur og kildesøgning – også efter endt uddannelse på universitetet. Jeg samarbejder gerne med undervisere på fagene, så de studerende oplever bibliotekets tilbud integreret i hele deres uddannelse, og jeg håber på en dag at udvikle et juridisk processpil for studerende, hvor informationssøgning og kildehåndtering er en del af opgaven.

Simon: Jeg sidder til daglig på Forsvarsakademiets Videncenter, hvor jeg arbejder med udvikling og gennemførelse af kurser indenfor akademisk studieteknik – informationskompetence, læseteknik, referencehåndtering mv. Jeg mener at der til stadighed er behov for den slags støtte og undervisning, som et naturligt led i den studerende måde at finde sig til rette på studiet.

Maria: Jeg har funktion som koordinator for VIA Bibliotekers Team Biblioteksdidaktik, som har til opgave at udvikle og understøtte undervisning i informationskompetencer i professionsuddannelserne. Jeg har opgaver inden for både forskerservice og studieservice og er kontaktbibliotekar til Sygeplejerskeuddannelsen. Med min deltagelse i bestyrelsesarbejdet søger jeg videndeling og inspiration til egen praksis, samt ønsker om at bidrage med et professionshøjskole perspektiv på behov og visioner for DFFU bibliotekernes arbejde med Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik.

Kirstine: Jeg arbejder som informationsspecialist hos Cphbusiness. Jeg sidder til daglig med ansvaret for vores undervisningstilbud, som både omfatter de studerende, og også vores adjunkter og lektorer, som jeg underviser i bl.a. referencepraksis, og hvor man finder praksisnær forskning. Jeg er desuden led i selve lektorforløbet i form af et obligatorisk kursus i informationskompetencer. På tværs i organisationen har vi en styregruppe for ophavsret, som jeg er tovholder for og som gerne skulle oplyse de studerende (og vores undervisere) om, hvad de og (især) hvad de ikke må ifm. deres akademiske praksis. Jeg håber med min deltagelse i FLIP’D, at der kan videndeles på tværs af både sektor og størrelse af uddannelsesbibliotek og ser frem til at aktivt bidrage til dette forum..

Søren: Jeg er ansat ved Københavns Universitetsbibliotek, hvor jeg er med til at udvikle undervisningstilbud til studerende på det sundhedsvidenskabelige og det naturvidenskabelige fakultet. Herudover er jeg en del af KUB Datalab, som er en tjeneste, der hjælper KU-studerende med at analysere og visualisere data. Jeg håber, at jeg som medlem af FLIPD’s bestyrelse kan bidrage til pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling og erfaringsudveksling på tværs af forsknings- og uddannelsesbibliotekerne.

Charlotte: Jeg arbejder ved Aalborg Universitetsbibliotek i København, hvor en stor del af mit arbejde er at undervise både studerende og forskere i informationskompetence. Jeg er meget interesseret i, hvordan vi arbejder med undervisning og formidling, så det bliver nærværende og interessant for deltagerne. Som medlem af FLIP’D håber jeg at kunne være med til at videndele på tværs af landet og forskellige typer forsknings- og  uddannelsesinstitutioner samt at være med til at lave tilbud, som folk synes er relevante i forhold til deres daglige undervisning.