DFFU’s anvendelse af billeder fra foreningens arrangementer

Læs også

Ifølge GDPR-reglerne er

  • DFFU ansvarlig for behandling af personoplysninger i form af billeder, når der tages billeder i forbindelse med vores arrangementer til brug for eks. nyhedsbreve, på hjemmesiden eller i Revy

Det betyder, at DFFU som dataansvarlig skal behandle oplysningerne på grundlag af ét af følgende behandlingsgrundlag, der er fastlagt i Persondataforordningen (GDPR), artikel 6, stk. 1:

  • Samtykke fra den registrerede
  • Nødvendig for opfyldelse af kontrakt, som den registrerede er part i 
  • Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
  • Nødvendig for at beskytte vitale interesser 
  • Nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse
  • Nødvendig for at forfølge anden legitim interesse, medmindre grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder går forud

På baggrund af Datatilsynets afgørelser/rådgivning i tilsvarende sager, vil det korrekte behandlingsgrundlag for DFFU være litra f også kaldet Interesseafvejningsreglen. Det betyder, at vi kan anvende billeder af personer, der deltager i vores arrangementer, hvis det sker som led i vores legitime interesse i at promovere foreningens aktiviteter og generelle formål, og hvis det ikke står i modsætning til de afbillede personers interesser i, at vi ikke anvender billederne. Konkret betyder det, at:

  • DFFU vil informere klart og tydeligt om optagelse af/og brugen af billeder i forbindelse med tilmelding til vores arrangementer ( men ikke kræve samtykke til behandling)
  • Vi anvender GDPR, Artikel 6, stk. 1, litra f, som behandlingsgrundlag, hvilket vil sige, at vi bruger billederne i sammenhænge, hvor det understøtter DFFU’s formål og interesser, og hvor disse interesser ikke er i modstrid med deltagernes interesse i, at billederne ikke anvendes
  • Vi vil i hvert tilfælde konkret afveje, hvilke billeder, der kan bruges, og hvilke der bør undgås, fordi billedernes karakter gør, at deltagernes interesser i, at billederne ikke bliver brugt, vil veje tungere end DFFU’s interesser i at bruge dem.

Vi vil naturligvis, så vidt overhovedet muligt, generelt spørge deltagere i situationen, hvor billederne bliver taget, om det er OK at bringe dem. Dette vil og må imidlertid ikke skulle opfattes som afgivelse af mundtligt samtykke (litra a), men blot være en venlig forespørgsel i situationen.