Arrangementer | Faglige Formiddage

Faglige Formiddage

19. marts 2021

Det bæredygtige vidensamfund – bygger på at forskning og uddannelse har adgang til viden og erfaringer via biblioteket.

DFFU er i marts vært ved tre faglige formiddage, hvor vi stiller skarpt på bibliotekets rolle i det bæredygtige videns- og velfærdssamfund. Disse faglige formiddage foregår digitalt, så man kan deltage fra eget skrivebord, og de vil erstatte det årlige vinterinternat på Klarskovgaard, som vi desværre har måttet aflyse i 2021 på grund af den aktuelle Corona situation.

Bæredygtighed må være et helt centralt mål for stort set alle menneskelige aktiviteter. Det er nemlig nødvendigt, hvis vi skal fastholde et realistisk håb om at overlade kommende generationer en verden, der er mere lige, mere i balance og mere livsbekræftende. Mange af os har indset det. Vi tænker globalt og handler lokalt – reducerer vores forbrug og øger vores genbrug. Men meget tyder på, at den forskning som vi tænker skal redde os – især fra klimaforandringer og livsstilssygdomme – kan være udfordret på sin bæredygtighed. Meget forskning genbruger nemlig ikke i tilstrækkeligt omfang eksisterende viden og kendte erfaringer.

Derfor fokuserer vi over tre formiddage især på, hvordan biblioteket er et centralt omdrejningspunkt, hvis vi i højere grad skal sikre, at forskning og uddannelser bliver mere bæredygtige, ved at nyttiggøre, genbruge og videreudvikle viden.

Program for DFFU Faglige Formiddage:

3.3.2021 kl. 10.00-11.30

Det bæredygtige danske velfærdssamfund v/ Steen Hildebrandt, professor, Ph.D. og forfatter

Det danske samfund står over for store muligheder; den grønne bæredygtighedsdagsorden skal nu gøres til virkelighed med inspiration fra FN’s 17 bæredygtighedsmål og med respekt for mange af principperne i det danske velfærdssamfund. Det kræver mod, kreativitet og nytænkning. Og det kræver folkeoplysning, folkelige dialoger og folkelig tillid.

11.3.2021 kl. 10.00-12.30

The power of many: citizen science, verdensmål og biblioteker v/ Thomas Kaarsted, souschef, Syddansk Universitetsbibliotek

Mange på FFU-bibliotekerne har stadig til gode at blive klog på begrebet ”citizen science”. Det forsøger vi at bøde på med dagens første indlæg. Kan vi redde vidensamfundet? Citizen Science som trend og fænomen. Citizen Science og FNs verdensmål. Excellence versus social impact. En ny kerneopgave for bibliotekerne? Dette er blot nogle af de temaer, som Thomas vil komme ind på i sit oplæg.

Datagenbrug – det nye sort eller det nye orange? v/ Mareike Buss, informationsspecialist, CBS bibliotek

Datagenbrug er et centralt tema inden for forskningsdata management og er blevet yderligere aktualiseret med publiceringen og tiltrædelsen af FAIR principperne i 2016. Der hersker altså en generel opfattelse af at datagenbrug er god praksis, der både fremmer forskningen og har en generel samfundsnytte. Datagenbrug er ”det nye sort”. Ikke alle discipliner, særligt inden for humaniora og samfundsvidenskab, har dog en tradition for datagenbrug. Etnografisk forskning tager f.eks. udgangspunkt i forskerens subjektivitet, som påvirker indsamling og fortolkning af data og gør det vanskeligt for andre forskere at genbruge disse data. På andre områder nyder forskning baseret på sekundære data mindre prestige end forskning baseret på primære data. Betyder det nye fokus på datagenbrug som god praksis og forskningspolitisk prioritering, at sådanne forskningsområder må tilpasse sig, fordi de ellers risikerer at blive marginaliseret? Er datagenbrug med andre ord ”det nye orange”, en tvangsjakke, der vil strømline forskningsmetoder på tværs af forskningsområder? Mareike vil i sit oplæg diskutere datagenbrug ud fra disse forskellige perspektiver og lægge op til en åben diskussion om, hvordan forskningsbibliotekerne kan positionere sig i dette spændingsfelt.

Bæredygtighed, cirkularitet og biblioteksvirksomhed v/ Sönnich Dahl Sönnichsen, ph.d., videnskabelig assistent, CBS

Tanken om den cirkulære, i modsætning til den lineære, økonomi har vundet større og større indpas i de senere år. I de danske FFU-biblioteker kan CØ bl.a. være relevant i indretningen af vores fysiske rum samt i overvejelserne om de materialer vi indkøber og videreformidler med henblik på meningsfuld konsumption. Sönnich vil i dette indlæg diskutere nogle af de udfordringer som FFU-bibliotekerne står overfor i den cirkulære økonomi og pege på de muligheder, tilgangen også tilbyder.

19.3.2021 kl. 10.00-12.00

Postersession: ideer, nye praksisser, råd og tips.

Leading Research Libraries of the Future – The Impact of COVID-19 v/ Najmeh Shaghaei @Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek

COVID-19 has spawned a new reality for leaders. Research libraries, like other organisations, are facing hard choices concerning which services to offer, to minimize the risk to their staff, communities, and users. Flexible leaders who can adapt and guide organizations and staff, offer hope, build communities and see new possibilities, are needed more than ever. This poster is presenting Leadership skills, challenges regarding realigning library ambitions to the new operating environment and design the opportunity for leaders to how create clarity, build resilience, and catalyze positive change and new challenges likely to occur in the post-COVID-19 recovery period. The research question is “what are most significant challenges for leaders at research libraries during COVID-19 and what the new normal?” This research is a part of an international project conducted by a group of library emerging leaders from different countries who shared their experiences as the best perspective from which to present a worldwide on research libraries of the future and a framework for how they might be led. The project presented as a LIBER webinar series in November 2020 and will be published in a scientific journal.

With this poster we focus on Leadership skills and challenges and precisely SDUB leadership team’s perspective as a case study.

Skab sammenhæng i bibliotekets visuelle univers v/ Søren Peter Mørch, Det Kongelige Akademis bibliotek

I forbindelse med at vi skiftede navn fra KADK til Det Kongelige Akademi i efteråret 2020 fik vi også en ny visuel identitet og en ny designguide. Med udgangspunkt i denne designguide har vi redesignet bibliotekets tre webplatforme, Primo, SFX og LibGuides, så de fremstår sammenhængende og som del af akademiets overordnede visuelle univers. Jeg vil beskrive vores overvejelser omkring fortolkning af designguiden og vise hvordan vi har implementeret det på vores tre forskellige webplatforme. Primært ved hjælp af CSS og HTML. Posteren vil indeholde en række før og efter billeder og beskrive de tekniske værktøjer og metoder, som vi anvendte.

En guide til at understøtte FAIR data i citizen science-projekter v/ Jitka Stilund Hansen, Signe Gadegaard & Katrine Flindt Holmstrand, DTU Bibliotek

Posteren/præsentationen udspringer fra WP4 i det nyligt afsluttede DEFF-finansierede projekt, ”Identificering af fag- og forskningsbibliotekernes rolle ift. udbredelse og understøttelse af Citizen Science”.
I arbejdspakken har vi identificeret udfordringer omkring forskningsdatahåndtering i citizen science-projekter. Det er resulteret i et review (submittet), der beskriver disse udfordringer og foreslår vejledningsaktiviteter, der tager udgangspunkt i forskningsbibliotekernes kompetencer inden for forskningsdatahåndtering. Reviewets konklusioner er nu sammenfattet i en guide, der består af flere korte råd. Guiden er rettet mod forskningsbiblioteker, der ønsker at understøtte citizen science-projektledere i god håndtering af forskningsdata og i skabelsen af FAIR data. Guidens indhold præsenteres på mødet med eksempler på deres anvendelse i et citizen science-projekt (1).
(1) Holmstrand, K. F., Larsen, A. V., Gadegaard, S., Hansen, J. S., Hansen, K. K., & Thomsen, G. S. (2020). FAIR data in a Citizen Science project “Fangstjournalen.” Technical University of Denmark, DTU Library. https://doi.org/10.11581/DTU:00000092 

Danmarks Tekniske Kulturarv – Digitale spor fra DTU v/ Peter Hald, DTU Bibliotek

DTU Bibliotek har igennem et par år arbejdet på et digitaliseringsprojekt af bibliotekets gamle bogsamling, hvor udvalgte værker, billeder og kortkataloget er blevet digitaliseret. Vi vil gerne præsentere den nye hjemmeside der er blevet lavet i forbindelse med projektet, og fortælle om hvordan vi tænker det kan finde anvendelse i både undervisning for gymnasieelever men også for forskere og privatpersoner med interesse for Danmarks tekniske og industrielle kulturarv.

Open Science Training på tværs: Purpose skaber ikke nødvendigvis mening  v/ Søren Davidsen, Hazel Engelsmann, Lorna Wildgaard & Martin Hauge Zeuner, Det Kongelige Bibliotek

Open Science er et strategisk vigtigt område, som det er vigtigt for det Kgl. Bibliotek (KB) at støtte universiteterne i. KB er nødt til, kontinuerligt og inden for eksisterende ressourcer, at udvikle eksisterende OS-services og  at skabe nye services for at matche behovene fra forskere, studerende og ikke mindst medarbejdere. Derfor lancerede KB i efteråret 2020 et nyt treårigt initiativ, hvor kollegaer på tværs af AUL, RUB og KUB danner netværksgrupper. Syv grupper er blevet oprettet; én for hver LERU søjle. Målet for hver gruppe er at videndele, kompetenceudvikle og at udvikle fælles Open Science-projekter og -services. Det handler om helhedstænkning i forhold til, hvordan vi arbejder på tværs af universitetsbibliotekerne.

Pris for deltagelse: 500 kr. for adgang til at deltage i alle 3 formiddage.

Da arrangementet er planlagt som én samlet pakke, er der ikke mulighed for at betale for enkelte dage, men det står naturligvis alle deltagere frit for at deltage i så meget, som man lyster.

 

Deltagergebyr:

Medlem af DFFUKr. 500 kr.
Ikke-medlem af DFFUKr. 800 kr.

 

Mødested:

Digital mødeindkaldelse følger.

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet