Rapporter | 2012

Rapporter

Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet 2012

Ny udgave af Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker: Formålet med denne er at give et overblik over regler, bestemmelser og god bibliotekspraksis i forbindelse med bibliotekernes lånesamarbejde i Danmark. De nu udgivne retningslinjer erstatter de tilsvarende fra 2001.

Download

Biblioteksstandarder i Danmark 2012

Biblioteksstandarder i Danmark: Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark. Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark. I forhold til den første udgave fra 2011 er der sikret en bredere dækning af området

Download

ARL-rapport om Library Services for Graduate Students

Den amerikanske ​forskningsbiblioteksforening (ARL) har udsendt rapporten "Research Library Services for Graduate Students". Rapporten er led i ARLs fokus på nye udfordringer for forskningsbiblioteker i det 21. århundrede, mht. betjeningen af studerende, undervisere og forskere. Rapporten, fra New York University Libraries, præsenterer resultater fra interviews og anden research ift. ph.d.-studerende og ARL-bibliotekerne. Forfatterne giver en række anbefalinger til mere effektiv betjening af studerende ift. det skiftende landskab for de videregående uddannelser.

Download

ARL-rapport om akademiske biblioteker og forskningsdata

Forskning i dag er i højere grad end tidligere baseret på samarbejde på tværs af lande og institutioner. Nutidens forskning genererer og betjener sig af store mængder af data – elektroniske data, vel at mærke. Udenlandske forskningsfonde har i stigende grad fokus på tilgængeliggørelse af de data, som forskningen skaber. Dette i form af krav om data management planer i forbindelse med ansøgning om midler til forskningsprojekter. ARL har lavet et studie, der undersøger medlemsinstitutionernes aktiviteter nu og i fremtiden.

Download

Profilering af vidensressourcer og services - en best practice guide

KUBIS rapport der gennemgår og evaluerer udvalgt testede profileringstiltag fra Projekt Profilering.

Download

Projekt Profilering

KUBIS projekt om profilering af vidensressurcer. Rapporten udgør et idekatalog over mulige profileringstiltag med særlig vægt på de elektroniske materialer

Download

Mendeley Global Research Report 2012

På baggrund af Mendeley's data over brugernes anvendelse af programmet, formidler rapporten viden om brugernes forskningsvane. Rapporten illustrerer f.eks. en tilsyneladende sammenhæng mellem den daglige brug af Mendeley holdt op imod antallet af Nobelpriser pr. 10 mio. indbyggere.

Download

Proquest whitepaper on Usage in the age of discovery

Udbredelsen af integrerede søgesystemer som Primo og Summon, med indhold fra mange forskellige kilder, har stor betydning for brugsmønstre og brugeradfærd i forhold til informationssøgning. Indholdsleverandøren ProQuest har udarbejdet et hvidpapir, som i overordnede træk skitserer hvilke områder der berøres og påvirkes af de nye systemer.

Download

JISC-rapport om digital curation in the cloud

JISC-rapport om digital-curation i skyen. Endelig rapport.

Download

Formandens beretning til DF's årsmøde 2012

Download

Organisatorisk beretning til DF's Generalforsamling 2012

Download

DF's ebogsbarometer 2012

DF-undersøgelse af hvad status er for ebøger på et udvalg af de større fag- og forskningsbiblioteker

Download

Open Access-anbefalinger fra Open Society Foundations

Open Access-anbefalinger og guidelines for de næste 10 år, fra Open Society Foundations i anledening af 10-året for Budapest Open Access-initiativet (BOAI).

Download

Rapport med anbefalinger om formidling i KUBIS

Rapport om hvordan den digitale, brugerrettede formidling i KUBIS udspiller sig. Den er baseret på en gennemgang og analyse af hvordan den digitale kommunikationen ser ud på nuværende tidspunkt og griber fast i den kommunikative udfordring, det er for KUBIS, at være fysisk placeret på mange forskellige matrikler.
Hjemmeside: http://kubis.ku.dk

Download

Moving towards an open access future: the role of academic libraries

Forlaget SAGE har sammen med British Library fået udfærdiget en rapport, om akademiske (og forsknings-) bibliotekers role, i et samfund, der bevæger sig hen mod en stadig større grad af Open Access - fri adgang - til forskningslitteraturen

Download

Fremtidens forskningsbibliotek - Rapport fra DF's Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes fremtid

Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation til en billig penge på samme måde som Spotify sælger musik? Denne rapport, initieret af Danmarks Forskningsbiblioteksforening, sætter fokurs på fremtidens forskningsbibliotek

Download

Afrapportering fra konferencen "er informationskompetence en livsstil"

Den 10 - 11. maj var 103 deltagere og oplægsholdere samlet på Hotel Nyborg Strand, hvor DF Forum for brugeruddannelse havde arrangeret konferencen "Er informationskompetence en livsstil?"
Der blev bl.a. arbejdedet med en helhedsorienteret indgangsvinkel på informationskompetencebegrebet på tværs af uddannelsesniveauer og -sektorer.

Download

Science as an Open Enterprise

The Royal Society har gennemført en større undersøgelse om brugen af videnskabelige informationer, og om hvordan denne brug påvirker forskere og samfund.
Den afsluttende rapport, ”Science as an Open Enterprise”, understreger behovet for at takle den enorme strøm af data, der skabes af de moderne teknologier, hvis princippet om åbenhed skal bevares, og hvis data skal kunne udnyttes på måder, der har potentialet ift. at facilitere en ny "Open" revolution.

Download

One Culture. Computationally Intensive Research in the Humanities and Social Sciences

CLIR-rapporten er baseret på to års arbejde med omfattende interviews og besøg-på-stedet med forskere, der er involveret i internationale forskningssamarbejder med beregningsmæssige analyse af store datamængder. De udvalgte forskere er de første modtagere af tilskud gennem programmet "Digging into Data", ledet af NEH, som et samarbejde med JISC i England, SSHRC i Canada, og NSF var med til at finansiere de første otte initiativer. Rapporten introducerer de otte forskningsprojekter, og diskuterer betydningen af disse 'cases', som modeller for fremtidige forskning.

Download

The Researchers of Tomorrow

"The Researchers of Tomorrow" er Storbritanniens største undersøgelse til dato, om adfærdens blandt Generation-Y ph.d.-studerende (dvs. personer født mellem 1982 og 1994). JISC og British Library bestilte i fællesskab denne treårsundersøgelse i 2009, der omfattede 17.000 ph.d.-studerende fra 70 universiteter på forskellige stadier i deres uddannelse.

Download

Connect, collaborate, and Communicate : A Report from the Value of Academic Libraries Summit

ACRL kører i disse år et projekt vedrørende Value of Academic Libraries, der skal hjælpe bibliotekerne til at demonstrere deres værdi over for deres moderinstitutioner og bevillingsgivere.
Resultaterne af dette initiativ blev drøftet på to ”summit meetings” i november/december 2011, og der er nu udgivet en rapport herom

Download

Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications

Den 18. juni offentliggjordes den såkaldte Finch-rapport, fra en engelsk arbejdsgruppe under forsæde af Dame Janet Finch. I rapporten anbefales en handlingsplan, der skal gøre det muligt for flere mennesker at læse og bruge de publikationer, der udspringer af Storbritanniens forskningsaktiviteter. Det er antagelsen, at mere effektiv formidling af forskningsresultater vil bibringe fordele for offentligheden og for økonomiske vækst.

Download

Futures thinking for academic librarians: Scenarios for the Future of the Book

Der er ved at udvikle sig en konsensus om, at bogens fremtid er e-bogen, og at bibliotekerne skal indrette sig herefter. En ny rapport fra ACRL (Association of College and Research Libraries) problematiserer denne antagelse

Download

21st-Century Collections: Calibration of Investment and Collaborative Action.

The Association of Research Libraries (ARL) har udsendt et “briefing paper” om 21st-Century Collections: Calibration of Investment and Collaborative Action.

Download

Brug af e-bøger online og offline på PC og mobile enheder - en arbejdsrapport

Statsbiblioteket og bibliotekerne på Aarhus Universitet (AUL) har undersøgt Brugen af e-bøger online og offline på PC og mobile enheder og udarbejdet en rapport herom.

Download

Lasting Impact: Sustainability of Disciplinary Repositories

OCLC-rapport om faglige repositories der konkluderer at biblioteksfolk ikke kun bør fokusere deres indsats på institutionelle repositories, men også på de fagspecifikke.

Download

The rise of e-reading

En femtedel (21%) af voksne amerikanere sagde i februar 2012, at de har læst en e-bog i løbet af det sidste år. I december 2011 var tallet 17%. Dette fremgår af en ny rapport fra PEW Internet.

Download

Re-skilling for Research

Omfattende og vægtig rapport RLUK, om hvordan forskernes behov udvikler sig og konsekvenserne heraf for fagreferenternes kompetencer. RLUK er foreningen af de vigtigste forskningsbiblioteker i UK (Research Libraries UK), og fagreferenter er her en samlebetegnelse for subject specialists, informations specialists og liaison librarians.

Download

The Ins and Outs of Evaluating Web-Scale Discovery Services

Athena Hoeppner, der er electronic resources librarian ved University of Central Floridam, har skrevet en glimrende oversigt over Web Scale Discovery og de nye begreber, samt vigtige elementer i evaluering i sammenligning af de forskellige systemer.

Download

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Download

Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne (DDB)

Notat fra Kulturministeriet om Danskernes Digitale Bibliotek

Download

UK Scholarly Reading and the Value of Library Resources: Summary Results of the Study Conducted Spri

Rapport fra JISC der beretter om en undersøgelse af den akademiske læseadfærd hos forskere ved 6 universiteter i UK.

Download

Online Survey on scientific Information in the Digital Age

Rapport fra EU-kommissionen om Online Survey on scientific Information in the Digital Age på basis af 1.140 svar fra 42 lande.

Download

Digital Research Data Sharing and Managemen

Den meget betydningsfulde og indflydelsesrige amerikanske organisation, National Science Foundation, har udsendt en rapport om: Digital Research Data Sharing and Management (December 2011). Rapporten er udarbejdet af Task Force on Data Policies under National Science Board.

Download

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

DEFF har netop gennemført to projekter med fokus på ydelser til erhvervsfremmesystemet. Konklusionen er, at der ligger et stort og endnu uudnyttet potentiale for fag- og forskningsbibliotekerne som leverandør af adgang til viden og forskning. Konklusionerne er samlet i denne rapport.

Download

Libraries at webscale

Diskussionsrapport fra OCLC med titlen. Rapporten handler om webbens betydning for et informationslandskab i hastig forandring og for udviklingen af bibliotekerne. Der er naturligt nok en vis profilering af OCLC/Worldcat’s nye services, men på et rimeligt plan.

Download