DEFF-bevilling til DFFU-arbejde med projekt “Fremtidens forskningsbiblioteker: kompetencer & services. En udviklingsproces for FFU-bibliotekerne”

DFFU har netop modtaget positivt svar på en ansøgning til DEFF vedr. baggrundsanalyse om kompetencer og services i fremtidens forskningsbiblioteker. Analysen skal føre frem til en ny strategi for foreningen til præsentation på årsmødet i september 2019 og til at hjælpe DFFU med dette arbejde samarbejdes med Tænketanken Fremtidens biblioteker. Bevillingen fra DEFF lyder på 150.000 kr.

Følgende tekst er uddrag af DEFF-ansøgningen:

I takt med digitaliseringen og en lang række udviklingstendenser har de danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker de seneste år udviklet sig markant og gennemgået store forandringer med afgørende betydning for udvikling af bibliotekerne.

Udviklingstendenserne er: 

 • At FFU-bibliotekerne primært er gået fra at stille til rådighed til at udvikle og samarbejde om nye services ud fra moderinstitutionernes ønsker og behov
 • Nye forventninger til adgange, biblioteksservice og betjening
 • Udvikling af biblioteksrummet
 • Centraliseringer
 • Fælles brugergrupper og flere samarbejdsflader med bl.a. folkebibliotekerne
 • Tættere på slutbrugerne

Udviklingstendenser, der har stor betydning for FFU-bibliotekernes fremtidige rolle, services og biblioteksrum og derfor også hvilke kompetencer, der skal være tilstede hos bibliotekerne.

Der er i forbindelse med den af Kultur- og Uddannelses – og Forskningsministeriet nedsatte arbejdsgruppe, udarbejdet en behovsundersøgelse. Undersøgelsen, der er udarbejdet af Oxford Research, afdækker nogle af udviklingstendenserne og kommer med bud på fremtidens forskningsbiblioteksbetjening. Undersøgelsen er brugt til anbefalinger til den fremtidige organisering af forskningsbiblioteksområdet.

I forhold til ovenstående udviklingstendenser efterlader undersøgelsen flere behov:

 • Supplerende behovsindsigter, der afdækker flere muligheder for udviklingen af FFU-bibliotekerne og sætter FFU-opgaver, services og samarbejdsflader ind i en bredere bibliotekskontekst/forståelse.
 • Involvering af ledere, medarbejdere, andre samarbejdsaktører og organisationer, der arbejder med udvikling af sektorens kompetencer.

Som central aktør for læring og kompetenceudviklingsaktiviteter ønsker DFFU at igangsætte en involverende og samskabende proces med fokus på fremtidens FFU-bibliotekers services og kompetencer. En proces, der skaber supplerende viden og mulig kompetenceudvikling i samarbejde med medarbejdere, ledere og andre aktører udenfor FFU- sektoren, og som også kan udgøre et helt aktuelt grundlag for DFFUs strategiarbejde.

Udviklingsprocessens faser:

Fase 1: Indsigter

Indledningsvis gennemføres desk-research (både international og national viden) og nogle kvalitative interviews, der supplerer ministeriernes analyse ved Oxford Research, samt DFFU’s indledende strategiarbejde m.v.

Fase 2: Involvering

På baggrund af videngrundlag identificeres en række strategiske udviklingstemaer, der skal arbejdes med i fire workshops. Der vil være fokus på fremtidens service- og kompetencebehov.
Der afholdes fire workshops med deltagelse af:

 • Ansatte på FFU-biblioteker
 • Seks kompetence fora i DFFU
 • Samarbejdsaktører (f.eks. folkebiblioteker og medlemmer af Bibliotekernes Dialogforum)
 • DFFU’s bestyrelse, DEFF’s styregruppe, FC, UC-biblioteksledere samt andre FFU-bibliotekers ledere

Der vil evt. blive involveret eksterne oplægsholdere på enkelte workshops.

Fase 3: Afrapportering

Der udarbejdes digital opsamling og afrapportering. Den forventede leverance indeholder nye indsigter og anbefalinger til FFU-bibliotekernes fremtidige rolle, kompetencer og dermed input til DFFU’s strategiske positionering.

Der vil blive arbejdet med løbende kommunikation primært gennem DFFU’s sociale mediekanaler, og der vil i forbindelse med afrapporteringen blive formidlet både i FFU-sektor og i bredere bibliotekskredse. Der vil særskilt være fokus på FFU-bibliotekernes rolle i den samlede bibliotekssektor. I denne forbindelse vil biblioteksaktører som f.eks. Danmarks Biblioteksforening, Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Bibliotekarforbundet inviteres til at deltage som formidlingspartnere og formidle arbejdet bredt.