Den skriftlige generalforsamling 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Generalforsamling 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker vil gå over i historien som den første generalforsamling i foreningen, som blev afholdt skriftligt ved e-mail udsendelse til foreningens medlemmer af såvel dagsorden med kommentarer fra foreningens bestyrelse som diverse bilag til evt. kommentering af foreningens medlemmer.

Alle beretninger kan findes på DFFU-hjemmesiden, under menupunktet Om os. Det gælder formandens politiske beretning, foreningens organisatoriske beretning og foreningens årsregnskab og budget for 2021. Her finder man også foreningens vedtægter.

Valg til bestyrelsen foregik, som det fremgår andetsteds på hjemmesiden, ved fredsvalg og der var derfor ingen valghandling i forbindelse med den skriftlige generalforsamling. Foreningens formand, Karin Englev, takkede i forbindelse med dette punkt på dagsordenen, de afgående bestyrelsesmedlemmer: Eli Greve, (Syddansk Universitetsbibliotek) Lise Møller Eriksson (KADK Bibliotek) og Lene Wendelboe (Københavns Universitetsbibliotek/Det Kgl. Bibliotek) for deres indsats og engagement. Og Karin bød samtidig de nyindtrådte medlemmer af bestyrelsen: Hanne Munch Kristiansen (Det Kgl. Bibliotek, AU Library), Joshua Kragh Bruhn (CBS Bibliotek) og Helle Brink (Aalborg Universitetsbibliotek). Karen Buus (UCL Biblioteket) indtrådte i bestyrelsen efter Bertil Dorchs fratrædelse i marts 2020.

I forbindelse med den skriftlige fremlæggelse af årsrapporten (regnskab 2019) udtalte foreningens kasserer, Hans Kristian Mikkelsen: Regnskabet for 2019 viser et overskud på 56.000 kr. Et tilskud på 150.000 kr. fra DEFF/Slots- og Kulturstyrelsen gjorde det muligt at komme ud med et plus på trods af  ikke-budgetterede ekstraordinære udgifter på 200.000 kr. til udarbejdelse af DFFU’s nye strategi. Overskuddene fra 2018 og 2019 er øremærket til den nye strategi. Corona-pandemien har midlertidigt sat en stopper for foreningens aktiviteter, og det må forventes at 2020-regnskabet vil give et underskud på op mod 100.000 kr.

Foreningens kasserer, Hans Kristian Mikkelsen, udtalte desuden i forbindelse med budget 2021: Som følge af Corona-pandemien er budgetlægning forbundet med stor usikkerhed. I budgetforslaget er der afsat 100.000 kr. til strategiimplementering. Forslaget rummer desuden indtægter fra deltagerbetaling og udgifter til konferencer, temadage, bestyrelses- og fællesmøder, som forudsætter, at foreningen faktisk kan afholde de planlagte arrangementer. I det omfang aktiviteter må aflyses, vil der være reduktioner på både indtægts- og udgiftsside. Hvis ingen eller meget få arrangementer vil kunne afholdes, vil regnskabet kunne ende med et underskud på knap 300.000 kr. Det skal dog bemærkes, at der under alle  omstændigheder  budgetteres med et muligt underskud på de 100.000 kr. til strategiimplementeringen.

Bestyrelsen foreslog trods de mulige dystre aktivitetsudsigter bevarelse af de nuværende kontingentsatser i 2021.

Der er ikke indkommet kommentarer i forbindelse med den skriftlige generalforsamling, men bestyrelsen modtager stadig gerne kommentarer både i forhold til indholdet af generalforsamlingens bilag (beretninger mv.) og i forhold til formen, som denne generalforsamling grundet Corona endte med at få. Kommentarer sendes til [email protected].