Etablering af Aarhus University Library

AUs Universitetsledelse behandlede i går den 30. april en indstilling vedr. AUL fra Det Tværgående Bånd for Videnudveksling. Båndet blev i januar i år bedt om at udarbejde indstillingen, som skulle indeholde en konkret model for organisering og en økonomimodel for AUL.


På baggrund af AUL-rapporten, universitetsledelsens tilkendegivelser og efterfølgende drøftelser i båndet, indstillede Det Tværgående Bånd for Videnudveksling derfor at:

– der implementeres en samlet biblioteksorganisation ved at etablere AUL i samarbejde med SB, som beskrevet i AUL-rapporten.
– der implementeres en organisationsmodel, der sikrer at AUL er forankret i hovedområdernes specifikke behov.
– der implementeres en økonomimodel, der som grundprincip sikrer, at AUL primært finansieres hovedområdespecifikt, så hovedområderne hver for sig betaler   for ydelser svarende til egne behov

Universitetsledelsen tiltrådte indstillingen.

AUL implementeres som en organisatorisk enhed i AU Viden, og biblioteksmedarbejderne på AU overføres derfor fra hovedområderne til AUL. Per Lindblad Johansen er udpeget som leder af AUL på AU, og områdedirektør Ellen Knudsen er udpeget som leder af AUL på Statsbiblioteket. Implementeringsprocessen af AUL understøttes i AU Viden af funktionschef Henrik Senfer. For at sikre det nære fokus på hovedområdernes behov, organiseres AUL i en række hovedbetjeningssteder med lokale biblioteksledere, som har det daglige ledelses- og personaleansvar. AU-Bibliotekslederne referer til Per Lindblad Johansen.

Den første opgave bliver at etablere den formelle struktur om AUL, blandt andet for at sikre alle biblioteksmedarbejdere en entydig reference til en biblioteksleder på et hovedbetjeningssted, og at der er en klar samarbejdsorganisation. Hovedpunkterne i de kommende måneder vil derfor være udpegning/ansættelse af biblioteksledere på hovedbetjeningsstederne, møder med tillidsrepræsentanter og etablering af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation, drøftelser med dekanerne vedr. hovedområdernes biblioteksbehov samt stormøde for alle medarbejdere i AUL, både fra AU og SB, i starten af juni, hvor der blandt andet skal drøftes organisering af de tværgående servicebånd i AUL.