Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DFFU torsdag den 5. oktober 2023 kl. 16.15

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 5. oktober 2023 kl. 16.15-17.15 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens organisatoriske beretning

3. Regnskab

4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år

5. Budget for det kommende kalenderår

6. Indkomne forslag

7. Forelæggelse af kontingentsatser

8. Valg til bestyrelsen 

   a. 4 bestyrelsesmedlemmer

    b. 2 foreningsrevisorer

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Karin Englev, fmd.

Forslag til behandling på årets generalforsamling: Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (den 14. september 2023).

Modtagne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsesvalget 2023: Der indkaldes hermed kandidater til bestyrelsesvalget. Til de to valggrupper er fire pladser på valg, to i valggruppen valgt af institutionsmedlemmerne og to i valggruppen valgt af de personlige medlemmer.

På valg i år er: 

Valgt af institutionsmedlemmerne:

Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskole (genopstiller) og Hans Kristian Mikkelsen, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek (genopstiller ikke

Valgt af de personlige medlemmer:

Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek (genopstiller) og Lise Mikkelsen, DTU Bibliotek (genopstiller).

Som det fremgår ovenfor, skal der under alle omstændigheder findes mindst 1 og meget gerne flere kandidater udover de, som genopstiller. Bestyrelsen skal hermed opfordre alle interesserede til at melde sig. Specielt opfordres medarbejdere på FFU-bibliotekerne til at opstille til DFFUs bestyrelse.

Vi håber, at der er nogle, som vil yde en indsats i foreningens bestyrelse. Det er en central forudsætning, for at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker kan fungere, at der er en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tradition for – en tradition, som gerne skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende og giver indsigt i og indflydelse på det, der sker i fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, både fagligt og politisk.

Iflg. vedtægternes §10 stk. 5 skal opstilling til bestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for generalforsamlingen. Dvs. senest den 7. september 2023 kl. 12.00.

Opstillingen meddeles til Danske Fag- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers formand, Karin Englev, på [email protected].