Internationalisering – biblioteket som komponent i et læringsrum

Academic Writing in a Global Perspective

           internationalisering som indsatsområde

Projektets formål er at skabe et både fysisk og virtuelt rum for at formidle, diskutere og udfordre forventninger til akademisk skrivning i Danmark for internationale studerende, herunder beskrive internationalt betingede forskelle i akademiske kulturer.

Projektet vil dels stimulere det akademiske miljø for internationale studerende på tværs af fag, dels fremme de internationale studerendes integration i det akademiske miljø på universitetet.

Projektet har hidtil været et samarbejde mellem Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet og Det Humanistiske Fakultetsbibliotek. I nærmeste fremtid vil det blive udvidet til at omfatte Syddansk Universitet og Syddansk Universitetsbibliotek samt også at rette sig mod internationale undervisere ansat på henholdsvis Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Der vil således ske en udveksling af viden mellem studerende og undervisere, mellem de to universiteter og mellem de to universitetsbiblioteker.


Baggrund
Der er et stigende antal udenlandske studerende på Det Humanistiske Fakultet. Det er glædeligt i og med at det er en del af Københavns Universitets Strategi 2016 at øge det internationale samarbejde og udveksling af studerende på tværs af landegrænser. Det er imidlertid ikke uden udfordringer at bevæge sig mellem forskellige akademiske miljøer. De studerende oplever såvel fagdisciplinære som kulturelle forskelle mellem hjem-universitetet og udvekslings-universitet. Mange internationale studerende søger vejledning på biblioteket i at honorere de krav der stilles til akademisk skrivning her i forhold til gældende praksis i deres hjemlige akademiske miljø. Danske studerende har et tilsvarende behov i forhold til at forberede sig på udlandsophold. Det er disse udfordringer, projektet tager op.

Det er naturligt at det er Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) og Det Humanistiske Fakultetsbibliotek der løfter dette arbejde sammen. ToRS bidrager med sin faglige viden om andre kulturer, kultur-møder, sine mange internationale undervisere samt ekspertise inden for akademisk skrivning og skrivepædagogik. Fakultetsbiblioteket råder over kompetence til at opbygge og vedligeholde en anvendelig blog/hjemmeside samt kompetence inden for litteratursøgning og referencehåndtering. Med nye tiltag som det berigede studiemiljø vil biblioteket i endnu større udstrækning være et naturligt fysisk sted at møde de studerende. Derudover har Fakultetsbiblioteket erfaring med at arrangere events og studenteraktiviteter.

 

Indhold

Bloggen/hjemmesiden er baseret på rigtige spørgsmål fra de studerende og dækker en række centrale temaer inden for akademisk skrivning. Inden for hvert tema får brugerne leksikonartikler og litteraturhenvisninger/links til yderligere fordybelse samt forslag til aktiviteter på individuel – og gruppebasis.

Workshops på biblioteket veksler mellem at være generelle (f.eks. om vejledning) og fagspecifikke (f.eks. om hvordan man skriver en opgave i filosofi på MA niveau)

Kulturelle arrangementer, f.eks. en debat om kinesisk uddannelseskultur versus den danske.

Projektet har således tre bærende aktiviteter: workshops, kulturelle biblioteksarrangementer samt en engelsksproget blog/hjemmeside om forskellige aspekter ved akademisk skrivning.


Projektet er

Vidensformidlende gennem artikler, litteratur og links.

Indholdet kvalitetssikres via et Research Advisory Board *, der består af internationale forskere inden for genren skrivepædagogik

Brugerstyret ved at have et student advisory board (fokusgruppe) og ved at give rum for  erfaringsudveksling mellem forskellige akademiske miljøer

Vidensproducerende via workshops, events og via bloggen

Aktiverende ved at der inden for hvert tema findes en række spørgsmål eller aktivitetsforslag, som kan anvendes individuelt og/eller i grupper

Internationalt netværksdannende dels ved at italesætte forskelle i akademiske kulturer på tværs af lande-grænser både i artikler og i diskussionsfora, og ved at være tilgængeligt for internationale studerende, både før og efter ophold ved KU

Pædagogisk understøttende dels ved at hjemmesiden/bloggen kommer til at indeholde sider målrettet undervisere, ved workshops specielt for undervisere og ved at undervisere kan inddrage bloggen i forbindelse med undervisningen – som et udvidet klasseværelse

 

Projektet startede i foråret 2013 og vil med den forestående udvidelse gå ind i en ny spændende periode, som allerede er startet, idet projektet bruges i en SDU-ansøgning om EU-projektmidler, hvori projektet fremhæves som et eksempel på ”good/successful practice”.

Projektejere er Bente Kristiansen, pædagogisk konsulent ved SDU, og Kirsten Thomsen, informationsspecialist ved Det Humanistiske Fakultetsbibliotek/KB

*
The Research Advisory Board, der repræsenterer USA, Indien, England, Kina, Danmark og Østeuropa, består af

Professor David R. Russell, Iowa State University;
http://www.public.iastate.edu/~drrussel/drresume.html

Professor P.K. Shajahan, Tatar Institute of Social Sciences, Mumbai;
http://www.tiss.edu/lefttop/faculty-staff/Academics/FacultySearch?SearchableText=Professor+P.K.+Shajahan%2C&getSecDepartment

 • Thinking Writing Coordinator Sally Mitchell, Queen Mary, London University; http://www.thinkingwriting.qmul.ac.uk/about/people/sally-mitchell
 • http://www.bisu.edu.cn/Item/7888.aspx
 •  
 • Pro-rector, professor Hanne Leth Andersen, Roskilde University;
  http://rucforsk.ruc.dk/site/en/persons/hanne-leth-andersen(54433a4d-e446-4e9f-948b-2c492eac057b).html

  Assistant professor Tea Sindbæk, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, Copenhagen University;
  http://ccrs.ku.dk/staff/?id=123721&f=1&vis=medarbejder

   

  Mvh

  Kirsten Thomsen, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek / KB