Ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 16. september 2021 kl. 16.15 på Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens organisatoriske beretning

3. Regnskab

4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år

5. Budget for det kommende kalenderår

6. Indkomne forslag

7. Forelæggelse af kontingentsatser

8. Valg til bestyrelsen    

a. 4 bestyrelsesmedlemmer    b. 2 foreningsrevisorer

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Karin Englev

Forslag til behandling på årets generalforsamling: Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (den 26. august 2021). Modtagne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsesvalget 2021

Der indkaldes hermed kandidater til bestyrelsesvalget. Til de to valggrupper er fire pladser på valg, to i valggruppen valgt af institutionsmedlemmerne og to i valggruppen valgt af de personlige medlemmer.

På valg i år er: 

Valgt af institutionsmedlemmerne: Gitte Bruun Jensen, DTU Bibliotek (genopstiller ikke) og Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek (genopstiller).

Valgt af de personlige medlemmer: Hans Kristian Mikkelsen, Københavns  Universitetsbibliotek, Det Kgl. Bibliotek (genopstiller) og Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek (genopstiller).

Bestyrelsen skal hermed opfordre alle interesserede til at melde sig. Specielt opfordres medarbejdere på FFU-bibliotekerne til at opstille til DFFUs bestyrelse. Vi håber, at der er nogle, som vil yde en indsats i foreningens bestyrelse.

Det er en central forudsætning, for at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker kan fungere, at der er en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tradition for – en tradition, som gerne skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende og giver indsigt i og indflydelse på det, der sker i fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, både fagligt og politisk.

 Iflg. vedtægternes §10 stk. 5 skal opstilling til bestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for generalforsamlingen. Dvs. senest den 19. august 2021 kl. 12.00. Opstillingen meddeles til Danske Fag- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers formand, Karin Englev, på [email protected].