Ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 17. september 2020 kl. 15.30 på Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

AFHOLDES SOM SKRIFTLIG GENERALFORSAMLING efter aflysning af årsmøde 2020 grundet Corona-situationen. Mere information følger snarest, 14.8.20.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens organisatoriske beretning

3. Regnskab

4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år

5. Budget for det kommende kalenderår

6. Indkomne forslag

7. Forelæggelse af kontingentsatser

8. Valg til bestyrelsen   

 a. 4 bestyrelsesmedlemmer    b. 2 foreningsrevisorer

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Karin Englev

Forslag til behandling på årets generalforsamling: Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (den 27. august 2020). Modtagne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsesvalget 2020: Der indkaldes hermed kandidater til bestyrelsesvalget. Til de to valggrupper er fire pladser på valg, to i valggruppen valgt af institutionsmedlemmerne og to i valggruppen valgt af de personlige medlemmer.

På valg i år er: 

Valgt af institutionsmedlemmerne: 

Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek (genopstiller ikke) 

Lise Møller Eriksson, KADK Bibliotek (genopstiller ikke) 

Valgt af de personlige medlemmer: 

Lene Wendelboe, Københavns Universitetsbibliotek, Det Kgl. Bibliotek (genopstiller ikke)

Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek (genopstiller ikke)


Formand: Da den hidtidige formand, Bertil F. Dorch, valgte at trække sig i forbindelse med DFFUs Vinterinternat 2020, skal der vælges ny formand. Bertil F. Dorch er på valg i år og genopstiller ikke. Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library, er valgt som formand i bestyrelsen frem til Generalforsamlingen 2020. Der skal derfor vælges formand på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal hermed opfordre alle interesserede til at melde sig. Specielt opfordres medarbejdere på FFU-bibliotekerne til at opstille til DFFUs bestyrelse.

Vi håber, at der er nogle, som vil yde en indsats i foreningens bestyrelse. Det er en central forudsætning, for at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker kan fungere, at der er en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tradition for – en tradition, som gerne skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende og giver indsigt i og indflydelse på det, der sker i fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, både fagligt og politisk. Du kan læse om bestyrelsesarbejdet i Eli Greves artikel i REVY nr. 2, 2020.

Iflg. vedtægternes §10 stk. 5 skal opstilling til bestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for generalforsamlingen. Dvs. senest den 20. august 2020 kl. 12.00. Opstillingen meddeles til Danske Fag- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers formand, Karin Englev, på [email protected].